Skip to content
Video

Miten ostaa kohteita motivoituneilta myyjiltä alle markkinahinnan?

Miten ostaa kohteita motivoituneilta myyjiltä alle markkinahinnan?

Tällä videolla käydään läpi:

 • mikä on motivoitunut myyjä
 • miksi myyjän motivaation selvittäminen on tärkeää
 • minkätyyppisiä motivoituneita myyjiä on
 • missä tilanteissa myyjä voi olla motivoitunut
 • mitä motivoitunut myyjä edellyttää ostajalta
 • mitä asuntosijoittajan tulee muistaa kauppaa tehdessään

Tämä video on perusta jatkovideoilla, joissa perehdytään tarkemmin eri tilanteisiin, joissa myyjällä voi olla joku tarve tai ongelma, joiden tyydyttämisen tai ratkaisemisen vastapainoksi tämä on valmis myymään kohteensa alle markkinahinnan.

Tämän  YouTube -videon sponsoroi:

Asuntopehtoori

Asuntopehtoori on vuokranantajan perustama yritys, joka tarjoaa vuokravälitystä kiinteällä 500 euron hinnalla, johon sisältyy myös ensimmäisen vuoden ajalta vuokratakuu. Mainitse vuokravälitystoimeksiannon yhteydessä ”Ostan Asuntoja” ja saat 5%:n alennuksen palkkiosta.

Lisätietoa löytyy osoitteesta asuntopehtoori.fi

Asuntopehtoorin blogista tuore kirjoitus: Voiko asunnon arvo nousta?

Vuokrankorotus; kuka, mitä, häh!

Vuokrankorotuksen kylkeen lisäarvoa

Vuokrankorottaminen vuokrasuhteen aikana ei ole ratkiriemukasta puuhaa mutta se on oleellinen osa vuokraustoimintaa ja sen kannattavuudesta huolehtimista. Vuokraustoiminnan kannattavuuden pysyessä tavoitteiden mukaisena vuodesta toiseen, mahdollistaa se asunnon hyväkuntoisena pitämiseksi vaadittavat remontit ja taloyhtiön yhtiökokouksissa käden ylösnostamisen, kun pitää päättää taloyhtiön arvoa ylläpitävistä ja joskus korottavistakin korjausinvestoinnesta, ettei korjausvelka pääse kasvamaan. 

Myös vuokralaiset odottavat ja ymmärtävät, että vuokrat nousevat ajan kuluessa ja usein vuosittain tai ainakin muutaman vuoden välein. Mikäli vuokralaisen vuokranmaksukyvyssä ei ole tapahtunut selkeää heikennystä ja vuokrankorotus vastaa markkinoiden vuokratasoa, ei vuokralainen yleensä lähde rustaamaan irtisanomisilmoitusta, vaikka ei iloisesti korotuksesta kiittäisikään.

Lehtien palstoilla on aina silloin tällöin katkeria ja joskus ikäviäkin tarinoita, kun vuosikausia tai -kymmeniä korottamatta jätettyä vuokraa lähdetään uuden vuokranantajan myötä korottamaan kohti markkinavuokratasoa. Ellei vuokralainen ole täysin kuuromykkäerakko, hän on ollut kyllä tietoinen siitä, että asuu naapureitaan paljon alhaisemmalla vuokralla, johon ennemmin tai myöhemmin tulee korjaus. Kokonaan toinen asia ovat taloyhtiöt, joiden tukea tarvitseville asukkaille on annettu ymmärtää, että he saavat asua ns. kohtuuhintaisissa asunnoissa 30-40 % alle markkinavuokrien ja sitten yht’äkkiä tulee joku politiikka- tai omistajamuutos, jossa taloyhtiö muuttuukin markkinaehtoiseksi asunto-osakeyhtiöksi tai vuokrankorotustahti muuttuu aikaisempaa agressiivisemmaksi jostain muusta syystä.

Miksi vuokraa pitäisi korottaa?

Suomen Vuokranantajien yhdessä PTT:n kanssa vuosittain tekemässä “Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot” -tutkimuksessa, jonka tuorein versio julkaistiin 20.6.2018, esitetään seuraavia ennusteita

 • asuinkerrostalojen hoitokulut kasvavat keskimäärin 2,7 % vuodessa jaksolla 2018-2022 eli hoitokulujen kasvun ennustetaan taas kiihtyvän, josta tulee painetta hoitovastikkeiden korottamiseen
 • uusien asuntolainojen keskikoroksi ennustetaan 0,9 % vuonna 2018 ja vuoteen 2022 lähes 2 %, joka tarkoittaa korkokustannuksen nousua muuttuvakorkoisia lainoja käyttäville sijoittajille. Vaikka sijoitusasunto olisi velaton, taloyhtiölainat ovat usein muuttuvakorkoisia ja sitä kautta korkojen nousu aiheuttaa rahoitusvastikkeiden nousua
 • inflaation ennustetaan olevan vuonna 2018 1,0 %, 2019 1,5 % ja 2020-2022 2,0 % eli vuokrien korottamatta jättäminen tarkoittaa vuokratulon ostovoiman heikennystä inflaation verran
 • vanhojen kerrostaloasuntojen nimellishintojen ennustetaan kasvavan keskimäärin noin 2 % vuodessa

Asuntosijoittaminen ja inflaatio

Inflaatiokehitys on huomattavasti asuntojen hintakehitystä vähemmän riippuvainen asunnon sijainnista eli 2 %:n keskimääräinen arvonnousu tarkoittaa käytännössä sitä, että monien asuntojen ja paikkakuntien reaalinen arvonnousu voi olla negatiivinen. Ennustaminen on aina ennustamista, mutta tutkimuksessa tehtyjen ennusteiden pohjalta vuokranantajien tulisi varautua vuokrankorotuksiin, mikäli markkinatilanne sen suinkin mahdollistaa, koska kaikki muuttujat ennustavat vuokraustoiminnan kannattavuuden heikentymistä, mikäli jättää vuokrankorotukset tekemättä.

Milloin vuokraa voi korottaa?

Vuokranantajalla ei ole yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa vuokrasuhteen aikana, mikäli sitä koskevaa ehtoa ei ole kirjattu vuokrasopimukseen. Sopimuksen vuokrankorotusehdosta tulee käydä ilmi sekä vuokrankorotusperuste että korottamisen ajankohta. Yleisimmin käytettyjä korotusehtoja ovat prosentuaalinen tai indeksiin sidottu korotus tai niiden yhdistelmä. Aikaisemmin oli yleistä sitoa vuokra elinkustannusindeksiin (kuluttajahintaindeksi) mutta sen ja markkinavuokrien kehitys eivät ole seuranneet toisiaan enää pitkään aikaan. 

Vuokrankorotusperusteena voi olla esimerkiksi vuokran korottaminen asuinkerrostalon ylläpidon kustannusindeksin mukaisesti, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Pitkään jatkuneiden 0-korkojen ja matalan inflaation aikana moneen vuokrasopimukseen on tullut ehtona “kuitenkin enintään 4 %”. Mikäli korot ja inflaatio lähtisivät ennusteiden vastaisesti hurjempaan nousuun, tällainen ehto rajoittaa vuokrien korotusmahdollisuutta, vaikka markkinavuokrat nousisivatkin.

Jos vuokrankorotusperuste on sellainen, että vain vuokranantaja pystyy määrittämään vuokrankorotuksen määrän, on vuokranantajan ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantulopäivä. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja vähintään kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Vuokrasopimusta tehdessä kannattaa muistaa asiakastyytyväisyyteen liittyen, että jouluna ja juhannuksena ei kannata lähettää asiakkaalle vuokrankorotuskirjettä varsinkin, jos naapurin vuokralainen saa vuokranantajaltaan suklaarasian tai kuohuviinipullon.

“Hyvä vuokratapa” suosittelee, että vuokranantaja ilmoittaa vuokrankorotuksesta myös silloin, kun vuokralainen pystyisi itsekin laskemaan korotuksen ja tietäisi ajankohdan, jolloin hänen tulisi alkaa maksamaan korotettua vuokraa. Itse kirjaan tämän selkeästi vuokrasopimukseen, jolloin vuokralaisen ei tarvitse elää epätietoisuudessa sen osalta, pitääkö hänen itse laskea ja korottaa vuokraansa.

Miten asuinkerrostalon ylläpidon kustannusindeksiin sidottu vuokrankorotus lasketaan?

Indeksin perusteella tapahtuva vuokrankorotus lasketaan pistelukujen avulla. Asuinkerrostalon ylläpidon kustannusindeksin pisteluvut löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta. Mikäli uusi vuokra laskentaan indeksiä käyttäen, on laskentakaava seuraava: 

(viimeisin tiedossa oleva pisteluku / sopimuksen tekohetken pisteluku) x sopimuksen tekohetken vuokra

Vuokrasopimuksessa voisi olla seuraavanlainen ehto:

”Vuokraa korotetaan vuosittain 1.2. asuinkerrostalon ylläpidon kustannusindeksin muutoksia vastaavasti. Jos indeksin pisteluku laskee, vuokraa ei kuitenkaan alenneta. Korotuksesta ilmoitetaan kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.”

Mikäli vuokrasopimus olisi allekirjoitettu tammikuussa 2016, silloin vuokraa voi korottaa ensimmäisen kerran 1.2.2017 ja vuokranantaja ilmoittaa korotuksesta joulukuun 2016 aikana. Asuinkerrostalon ylläpidon kustannusindeksi julkaistaan elinkustannusindeksistä poiketen vain 4 kertaa vuodessa. Tällöin viimeisin julkaistu indeksin pisteluku olisi vuoden 2016 Q3:n pisteluku, joka on 100,7. Sopimuksen tekohetkellä tiedossa ollut viimeisin julkaistu indeksin pisteluku on ollut 100,0 (Q3 2015). Sopimuksessa sovittu vuokra on 500 euroa/kk. Näin ylläesitettyä kaavaa käyttäen uusi vuokra lasketaan:

100,7 / 100,0 x 500 € = 503,50 €

Mikäli ensimmäisen vuoden jälkeen vuokraa ei koroteta, mutta vuokranantaja päättää, että 1.2.2018 on ensimmäisen korotuksen aika, silloin uusi vuokra lasketaan

101,7 / 100,0 x 500 € = 508,50 €

Vaikka vuokraa olisi korotettukin heti ensimmäisen mahdollisuuden tullen vuoden asumisen kohdalla, toisen vuokrankorotuksen tekemisen yhteydessä uusi vuokra lasketaan käyttäen sopimuksen tekohetken vuokraa, ei vuotta aikaisemmin korotettua vuokraa.

Voiko vuokraa korottaa, jos siitä ei ole sovittu vuokrasopimuksessa?

Jos vuokrankorotuksesta ei ole sovittu vuokrasopimuksessa tai se on jäänyt reilusti markkinavuokrien alle, vuokranantaja voi pyrkiä korottamaan vuokraa sopimalla asiasta vuokralaisen kanssa neuvottelemalla. Neuvottelut tulee aloittaa vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta. Tällöin puhutaan ns. tasokorotuksesta.

Asuntosijoittajan kassavirtatuotto, sijoitetun pääoman tuotto ROI ja oman pääoman tuotto ROE

Tasokorotuksenkin tulisi olla kohtuullinen ja korotetun vuokran tulee vastata huoneiston markkinavuokra-arvoa. Korotukset eivät saa ylittää vuosittain 15 %:a muutoin kuin tilanteissa, joissa tehdään merkittäviä kiinteistön tai huoneiston vuokra-arvoa kohottavia korjauksia. Vaikka ohjeistuksissa sanotaankin, että 15 %:n korotus olisi vielä “kohtuullinen”, kannattaa varautua neuvotteluissa siihen, että vuokralaisen mielestä tai hänen maksukykyynsä nähden 15 %:n korotus ei ole läheskään kohtuullinen. 

Jos neuvottelujen tuloksena päästään sopimukseen vuokrankorotuksesta, on siitä hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Samalla kannattaa sopia ja kirjata tasokorotuksen jälkeen tehtävien vuosittaisten vuokrankorotusten peruste, ajankohta ja määrä. Näin vuokralaisen turvallisuus lisääntyy oleellisesti, kun hänen ei tarvitse jännittää, tuleeko 6 kuukauden päästä uusi kutsu tasonkorotusneuvotteluihin. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, on vuokranantajalla viime kädessä lain mukaan oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Hyvän vuokratavan mukaista on, että irtisanomisen yhteydessä vuokranantaja ilmoittaa, millä vuokralla sopimus voisi jatkua sekä missä ajassa vuokraa koskeva muutos viimeistään olisi hyväksyttävä, jotta irtisanominen raukeaisi. Mikäli vuokralainen vielä 6 kuukauden epäonnistuneiden neuvottelujen jälkeen hyväksyisi muutoksen, tarkoittaa se suurella todennäköisyydellä sitä, että hän ei ole vielä löytänyt uutta hänen tarpeensa ja kriteerinsä täyttävää vuokrakotia.

Voiko vuokrattuna ostetun sijoitusasunnon vuokraa korottaa?

Kun ostaa sijoitusasunnon vuokralaisineen, siirtyy voimassa oleva vuokrasopimus pääsääntöisesti sellaisenaan huoneiston uudelle omistajalle. Uudella vuokranantajalla ei ole velvollisuutta eikä oikeutta tehdä uutta vuokrasopimusta. Koska vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan, uusi vuokranantaja ei voi tehdä sopimukseen yksipuolisia muutoksia. Mikäli vuokrasopimukseen halutaan muutoksia, on niistä neuvoteltava ja sovittava yhdessä vuokralaisen kanssa.

Kun ostaa sijoitusasunnon vuokralaisineen, sijainnin, taloyhtiön ja asunnon lisäksi tulee perehtyä sekä vuokralaiseen että vuokrasopimukseen. Vuokrattu kohde ostetaan ehtoineen ja velvollisuuksineen. Jos vuokrasopimuksessa ei ole vuokrankorotusehtoa tai vuokra on selkeästi jäänyt jälkeen ns. normaalista tasosta, on nämä otettava huomioon tuottolaskelmissa ja kauppahintaneuvotteluissa myyjän kanssa. Ostajan ei kannata maksaa myyjälle työstä, jonka myyjä on jättänyt tekemättä tai tehnyt huonosti vaan hyöty kuuluu ostajalle. Parhaassa tapauksessa vuokralainen voi olla tyytyväinen uuteen omistajaan, joka on valmis kuuntelemaan hänen toiveitaan asunnon kunnon parantamiseksi ja vastineeksi suostuu vuokrankorotukseen käyvälle tasolle, kun on tiennyt vuosikausia hyötyneensä edellisen vuokranantajan ammattitaidon puutteesta ja kärsineensä huonokuntoisesta asunnosta.

Ostan Asuntoja Youtube-kanavalla: Miten toimia, kun ostaa sijoitusasunnon vuokrattuna

Vuokrankorotuksen kylkeen lisäarvoa 

Hämmästyttävän moni vuokranantaja ei kuuntele asiakastaan. Mitä paremmassa kunnossa vuokrakoti on sitä parempi on sen vuokrattavuus. Parempi vuokrattavuus näkyy sekä vuokrasuhteen pituudessa että vuokrausasteessa eli asuntoon löytyy helpommin uusi vuokralainen ennen kuin edellinen vuokralainen on edes muuttanut pois. Yleensä vuokrakodin kunto heijastuu myös vuokran suuruuteen.

Vuokrasopimuksen mukainen vuokrankorotusajankohta on hyvä mahdollisuus tarjota vuokralaiselle mahdollisuutta tehdä remonttia asunnossa esimerkiksi näin:

 • sopimuksen mukainen vuokrankorotus 8 euroa kuukaudessa
 • uusi laminaattilattia ja jalkalistat 20 euron vuokrankorotuksella
 • uusittu kylpyhuone tai keittiö 50 euron korotuksella

Keittokomero

Näin vuokralaisella on mahdollisuus valita eri vuokrankorotusvaihtoehtojen väliltä. Parhaassa tapauksessa vuokralainen on jo pitkään hakenut uutta vuokra-asuntoa, jossa ei olisi viime vuosituhannen kylpyhuonetta ja ottaa ilolla vastaan uuden kylpyhuoneen, kun hänen ei näin tarvitsekaan muuttaa. Vuokranantaja saa kylpyhuoneremontin tehtyä vuokralaisen asuessa eli tyhjiä kuukausia ei tule, vaikka on toki reilua hyvittää vuokralaista siitä, että tämä joutuu käymään taloyhtiön saunatiloissa pesulla remontin ajan. Osaatko laskea, minkälaisen tuoton saa 8 500 euron kylpyhuoneremontille, jos vuokra nousee 50 euroa/kk?

Mitä tapahtuu vuokraustoiminnan kannattavuudelle, jos jättää vuokran korottamatta

Käytetään esimerkkinä 100 000 euron hintaista asuntoa, joka on hankittu 70 %:n velkavipua käyttäen ja jonka vuokra on 500 euroa/kk ja hoitovastike 130 euroa.

Kerrostalon ylläpidon kustannukset kasvavat. Viimeisen 4 vuoden aikana asuinkerrostalon ylläpidon kustannusindeksi osoittaa noin 1,4 %:n vuosittaista kasvuvauhtia. Jos se tuodaan 130 euron hoitovastikkeeseen, on se alle 2 euroa. Jotta tämän saisi kompensoituisi 500 euron vuokrassa, kyse olisi 0,4 %:n vuokrankorotuksesta. Vuokranantajien ja PTT:n ennustama 2,7 %:n kustannusten vuosikasvuvauhti kompensoituisi vastaavasti 0,7 %:n korotuksella.

Pääomatuloverojen nosto. Vuonna 2012 tehtiin pääomatulojen vero-%:in 7 %:n kertakorotus, kun se nostettiin 28 %:sta 30 %:iin. Silloin tuotiin myös progressioelementti mukaan, jota vielä korotettiin lisää vuonna 2014. 7 %:n kertakorotus tuntuu kovalta mutta sitä ei joka vuosi koroteta eli sen voi jakaa useammalle vuodelle.

Jostain syystä yksityisten vuokranantajien vuokratulot ovat Suomessa kaikista tiukemmin verotettuja pääomatuloja ja siltä pohjalta on parempi varautua siihen, että sama kehitys jatkuu. Jos vero-%:a korotettaisiin 30:stä 32 %:iin eli 6,7%, tulisi yksityisen vuokranantajan korottaa 500 euron vuokraa noin 2 %:lla pitääkseen kannattavuutensa muuttumattomana. 

Korkojen nousu. Vaikka keskuspankkien koronnostot eivät suoraan korreloikaan Suomen yleisimpään asuntolainakorkoon eli 12 kk euriboriin, USA:n keskuspankki on nostanut korkoja nyt 6-7 kertaa ja vuodelle 2019 ennakoidaan 3 koronnostoa. Korkoa on nostettu 0,25 %-yksikköä joka kerta. EKP ei näihin nostoihin ole vielä lähtenyt mutta nyt on hyvä aika asuntosijoittajan miettiä, mitä se tarkoittaa.

Esimerkin mukaiseen 70 000 euron asuntosijoituslainaan tai uudiskohteen taloyhtiölainaan kohdistuva 0,25 %-yksikön koronnousu olisi vuositasolla 175 euroa eli 14,60 euroa kuukaudessa. Yhden tällaisen korotuksen vieminen vuokraan tarkottaisi noin 2,9 %:n korotusta esimerkkiasunnon 500 euron kuukausivuokraan. Vuokranantajien ja PTT:n korkoennusteen toteutuminen 2018-2022 edellyttäisi vuosittaista 0,25 %-yksikön nousua koroissa, jolloin vuokranantajan tulisi joka vuosi tehdä noin 2,9 %:n vuokrankorotus pitääkseen kannattavuutensa muuttumattomana.

Mikäli Vuokranantajien ja PTT:n ennusteesta toteutuisi sekä ylläpidon kustannusten kasvuvauhti että korkojen nousu, ja kohtuuhintaista asumista juhlapuheissaan painottavat sijoitussäästötiliä puuhaavat päättäjät tekisivät vuokratulojen vero-%:iin edelläesitetyn korotuksen, silloin vuokranantajan tulisi tehdä yksi, noin 6 %:n vuokrankorotus pitääkseen kannattavuutensa muuttumattomana. Sen jälkeen vuokraa tulisi korottaa noin 3,5 % vuosittain. Mikäli Euroopan Keskuspankki yrittäisi edes puoliksi seurata USA:n keskuspankkia ja tekisi 2 vuosittaista 0,25 %-yksikön korotusta, jotka oletettaisiin menevän muuttuviin lyhyisiin korkoihin sellaisenaan, olisi vuokrankorotustarve vastaavasti suurempi.

Asuntosijoittaminen ja inflaatioVaikutus kassavirtatuottoon. Jos esimerkin asunto tuottaisi 100 euroa kuukaudessa positiivista kassavirtaa ja oma sijoitettu käteinen on ollut 30 000 euroa, kassavirtatuotto ennen veroja olisi 4 %, verojen jälkeen noin 1 %. 0,25 %-yksikön muutos korkomenoihin alentaisi kassavirtatuoton noin 3,4 %:in ennen veroja eli laskua olisi 15 %, mikäli vastike ei nouse eikä pääomatulovero-%:in kosketa ja vuokranantaja ei tee vuokrankorotuksia. USA:n keskuspankin 3 kertaa vuodessa korotustahti 0,25 %-yksikön korotuksin veisi kassavirtatuoton 2,2 %:iin, jolloin laskua olisi 45 %. 

Kannattaako vuokralainen pitää tyytyväisenä jättämällä vuokra korottamatta?

Yksityisten vuokranantajien tekemät vuokrankorotukset ovat olleet viime vuosina maltillisia. Moni vuokranantaja jättää vuokrankorotuksen tekemättä ajatellen, että korotus automaattisesti kasvattaisi riskiä vuokralaisen vaihtumisesta. Vaikka vuokranantaja voisi sopimuksen mukaan tehdä vuokrankorotuksen, kannattaa korotusta  harkita vuokramarkkinoiden tilannetta vasten. 

Mikäli sijainti, taloyhtiö ja asunto ovat sellaisia, että asunnon vuokrattavuus on hyvä, asunnon vuokraamiselle reilusti alle markkinahinnan ei ole mitään vuokraustoiminnan kannalta hyviä perusteluja. Vuokraustoiminnan tavoitteena ei tietenkään ole korottaa vuokria vain, koska sopimuksessa niin lukee, vaan varmistua siitä, että vuokra vastaa markkinavuokraa tai on kilpailullisesti vähän sen alapuolella. Vuokralaisenkin kannalta useammin tulevat 5-10 euron korotukset ovat helpompia sulattaa kuin 50-100 euron kertakorotus. Mikäli vuokralaiset vaihtuvat usein, silloin vuokrankorotus vastaamaan markkinavuokraa on helppo toteuttaa vuokralaisten vaihtuessa.

Jos vuokrankorotus saa vuokralaisen irtisanomaan sopimuksensa, korotuksen tuomat lisäeurot muuttuvat helposti tyhjiksi kuukausiksi, mikäli korotettu vuokra on yli markkinavuokran. Jos vuokrankorotuksen jättää jonakin vuonna tekemättä, myös siitä kannattaa ilmoittaa vuokralaiselle, jolloin tältä poistuu epätietoisuus siitä, onko vuokranantaja vain unohtanut korottaa vuokraa. Tämän hetkisessä vuokramarkkinatilanteessa, jossa vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut uudistuotannon myötä ja kilpailu hyvistä vuokralaisista on koventunut, vuokranantajan on oltava markkinavuokrien tasosta tietoinen.

Onko vuokralaisesi irtisanonut vuokrasopimuksen, jos olet korottanut vuokria markkinavuokria seuraten? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä.


Tämän blogikirjoituksen sponsoroi:

sijoitusasunnot.com

”Sijoitusasunnot.com tarjoaa hyvätuottoisia sijoitusasuntoja alle markkinahintojen ja arvokasta tietoa sekä ajankohtaisia näkemyksiä asuntosijoittamisesta. Käy katsomassa uusimmat kohteet, liittymässä sähköpostilistalle, lataamassa ilmaiset asuntosijoittajan työkalut ja katsastamassa uusimmat artikkelit osoitteesta www.sijoitusasunnot.com!”

Blogikirjoitus sijoitusasunnot.com -sivustolta: Sijoitusasunnon kassavirran laskeminen 

Ostan Asuntoja Podcast #7 – Pitääkö kassavirran olla positiivinen vai onko sillä edes väliä? – Antti Palkén Osa 2

Mieti aina sijoitusasunnon exit, vaikket koskaan myisikään - Antti Palkén osa 1

Antti Palkén sijoittaa yhdessä vaimonsa kanssa hyvien alueiden hyväkuntoisiin asuntoihin ja kutsuu tätä “laiskan pariskunnan strategiaksi”. Tästä seurasi mielenkiintoinen keskustelu, jossa sijoitustensa kanssa “aktiivinen” podcastisäntäkin oppi paljon.

Mikäli et kuunnellut edellistä jaksoa, kannattaa se kuunnella ensin ja sitten jatkaa tällä jaksolla.


Ostan Asuntoja Podcastia voi tilata, ladata ja kuunnella Apple Podcastin, Spotifyn, Stitcherin ja SoundCloudin kautta. SoundCloudissa toistaiseksi vain 2-3 uusinta jaksoa $144 vuosimaksun takia.


Voit kuunnella podcastia myös tästä linkistä:

//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/6906010/height/360/width/640/theme/standard/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/

Lisätietoa Podcastin vieraasta ja hänen ajatuksistaan:

LinkedIn Antti Palkén, josta löytyy myös Antin blogi

Twitter @AnttiPalken

Facebook Antti Palkén

Antti Palkén PwC:lle partneriksi

Podcasteja hyvänä vuokranantajana toimimisen tärkeydestä:

Ostan Asuntoja Podcast #3 – Tavoitteena taloudellisen riippumattomuuden tuoma vapaus asuntoihin ja osakkeisiin sijoittamalla – Harri ”Nuuka” Riihimäki

Ostan Asuntoja Podcast #1 – Henkilökohtaisen asumispalvelun urbaani vuokranantaja Markus Grahn

Googlaa Real Estate Cash Flow Analysis

Hanna Kaleva, Elias Oikarinen, Mikko Soutamo: Kiinteistösijoittaminen


Tämän ”Ostan Asuntoja Podcast” -jakson sponsoroi:

sijoitusasunnot.com

”Sijoitusasunnot.com tarjoaa hyvätuottoisia sijoitusasuntoja alle markkinahintojen ja arvokasta tietoa sekä ajankohtaisia näkemyksiä asuntosijoittamisesta. Käy katsomassa uusimmat kohteet, liittymässä sähköpostilistalle, lataamassa ilmaiset asuntosijoittajan työkalut ja katsastamassa uusimmat artikkelit osoitteesta www.sijoitusasunnot.com!”

Sijoitusasunnot.comin toimitusjohtaja Henri Neuvonen kirjoitti yhden parhaista näkemistäni asuntosijoittamiseen liittyvistä kirjoituksista koskaan. Kannattaa käydä opiskelemassa se huolella: OTA NÄMÄ 10 ASIAA OPIKSESI 25.000€ TAPPIOITA TEHNEELTÄ EX-ASUNTOSIJOITTAJALTA

 

Video

Mitä vuokrasopimuksen kohtia kannattaa käydä läpi vuokralaisen kanssa?

Mitä vuokrasopimuksen kohtia kannattaa selittää vuokralaiselle

Videolla käydään läpi sellaisia vuokrasopimuksen kohtia, joissa useammin tulee epäselvyyksiä. Mukana on vinkkejä, miten vuokranantaja voi näitä kohtia läpikäydessään luoda vuokralaiselle turvallisuuden tunnetta ja luoda pohjaa hyvälle yhteistyölle koko vuokrasuhteen ajan, josta hyötyy myös vuokranantaja.

Juuri allekirjoitin vuokrasopimuksen, jossa vanha vuokralainen lähtee kesken kuukauden ja uuden vuokralaisen sopimus alkaa lennosta. Lähtevä vuokralainen luovuttaa asunnon uudelle vuokralaiselle, joka tarkistaa asunnon loppusiivouksen tason, jonka ilmoittaa minulle, jonka jälkeen vapautan vakuuden välittömästi lähtevälle vuokralaiselle. Tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei vuokralainen olisi ilmoittanut poismuuttopäivästään yli 2 kuukautta aikaisemmin. Vastineeksi hän saa yli puolet irtisanomiskuukauden vuokrasta takaisin. Lisäksi hän sallii keittiökalustetoimittajan pääsyn asuntoon mittaamaan, jolloin kaikki pienen keittiöremontin palaset ovat asennusvalmiina nopeaa F1-tyylistä pit stoppia varten vuokralaisten välissä. 

Tämän  YouTube -videon sponsoroi:

Asuntopehtoori

Asuntopehtoori on vuokranantajan perustama yritys, joka tarjoaa vuokravälitystä kiinteällä 500 euron hinnalla, johon sisältyy myös ensimmäisen vuoden ajalta vuokratakuu. Mainitse vuokravälitystoimeksiannon yhteydessä ”Ostan Asuntoja” ja saat 5%:n alennuksen palkkiosta.

Lisätietoa löytyy osoitteesta asuntopehtoori.fi

Asuntopehtoorin blogista: Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

5 askelta asuntosijoittajaksi

Haluatko asuntosijoittajaksi? Kiinnostaako sijoitusasunnon ostaminen? Haaveleitko lisäeläketurvasta? Voiko toimia vuokranantajana, vaikka on introvertti? Tavoitteletko passiivisempaa tuloa? Voiko sijoitusasunnon tosiaan ostaa 100 %:n velkavivulla? Saako sijoitusasunnon ostaa 50 %:n velkavivulla? Tappaako taloyhtiölaina? Uskaltaako asuntoihin sijoittaa, kun kaikki muutkin sijoittavat? Voisinko joskus elää pelkällä asuntosijoittamisella? Tuhoavatko kaikki vuokralaiset asuntoja ihan huvin vuoksi, kuten kaikki yrittäjät irtisanovat työntekijöitä? Ottaako Kaisaa pannuun, jos minäkin ryhdyn vuokranantajaksi? Tuleeko minustakin asumistuilla rikastuva riistäjä? Pitääkö ostaa nahkatakki ja ottaa tatuointi, että voi purkaa vuokrasopimuksen, jos valitsee huonon vuokralaisen? Pitääkö heti ostaa kokonainen vuokrakerrostalo, ettei altistuta omistusasujia? Oliko Kojamolla joskus ensimmäinen vuokralainen vai heti 1000?

Askel 1 – opiskele asuntosijoittamista kokeneilta asuntosijoittajilta

Osa ylläolevista kysymyksistä näyttäisi vain median kautta asuntosijoittamista seuraavalle olevan oleellinen osa asuntosijoittajan arkea. Negatiivisuus tutkitusti myy ja siksi mediassa julkaistaan kohujuttuja omistusasujat tartuttavista asuntosijoittajista, jotka ensin rikastuvat kymppitonneja myymällä asuntoja toisilleen, ostavat kaksin käsin lisää sijoitusasuntoja omistusasujien nenän edestä velkarahalla, vuokraavat ne kauhuvuokralaisille, joiden asumistuilla ensin rikastuvat ja jotka sitten tuhoavat asunnot, josta kaikesta lopulta seuraa asuntosijoittajien massamaksukyvyttömyys ja kaikki kaatuu omistusasujien niskaan. Jos haluat oppia asuntosijoittamista, unohda lehtijutut kokonaan. Älä opiskele asuntosijoittamista edes nettien keskustelupalstoilta, koska näitä kohujuttuja on sielläkin jo liikaa.

Asuntosijoittamista pitää opiskella tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vapauttaa aikaa vaikka sosiaalisesta mediasta ja tv:n katsomisesta ja käyttää sen tavoitteelliseen asuntosijoittamisen opiskeluun. Opiskeltavaa riittää ja asioita voi opiskella systemaattisesti. 

Asuntosijoittajan opiskelusuositukset kesällä 2018 

Jos säästöjä on 0 euroa ja vakuudeksi kelpaavaa varallisuutta ei ole yhtään, ensimmäisenä pitää keskittyä opiskelemaan, miten säästöjä kerrytetään, jotta matka kohti ensimmäisen sijoitusasunnon omarahoitusosuutta voi alkaa. Jos säästöjä jo on ja omarahoitusosuuden kertyminen häämöttää vuoden päässä, silloin kannattaa valita 1-3 markkinaa, joita ryhtyy opiskelemaan ensimmäisen sijoitusasunnon osto mielessään. Asuntosijoittamisen tunnuslukujen laskentakaavat pitää opiskella, jottei maksa liikaa ensimmäisestä asunnosta. Erilaiset lainanlyhennystavat pitää selvittää ja opetella ymmärtämään, miten muuttuva ja kiinteä korko eroavat toisistaan. Kun omarahoitusosuudesta puuttuu vaikkapa 20 %, kannattaa alkaa tekemään tarjouksia niin alhaisilla hinnoilla, että jos joku myyjä suostuisi, omarahoitus riittääkin. Tätä ennen kannattaa käydä eri pankeissa selvittämässä kelpoisuus lainan saajaksi, jos kauppa toteutuisikin. 

Asuntosijoittaminen ei ole kustannusten minimoimista eli pienet sijoitukset pariin kirjaan tai kurssiin sekä Suomen Vuokranantajat ry:n jäsenyyteen ovat investointeja omaan osaamiseen, joiden tuotot tulevat moninkertaisina tulevaisuudessa. Kun ensimmäisen sijoitusasunnon kauppa on lähellä, Vuokranantajien tietopankit ja sopimusmallit ovat arvokas apu ensimmäistä asuntoa vuokraavalle. “Osta, vuokraa, vaurastu” -blogi, sijoitusasunnot.com, asuntosalkunrakentaja.fi, sijoitusovi.com jne. ovat jatkuvasti asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta kirjoituksia tuottavia sivustoja, joiden taustalla on kokeneita asuntosijoittajia. Ostan Asuntoja -sivustolta löytyy Blogia, YouTube-videota ja Podcastia erityyppisiin tapoihin oppia.

Askel 2 – verkostoidu sellaisten asuntosijoittajien ja vuokranantajien kanssa, joiden kulkemaa polkua voisit itsekin haluta kulkea

Sosiaalisessa mediassa verkostoituminen jokaisen median ja toimittajan kanssa ei ole verkostoitumista kohti menestyvää asuntosijoitustoimintaa. Negatiivisten uutisten ja asioiden massa vie fokuksen ja ajan väärään suuntaan. Jos haluat kehittyä asuntosijoittajana ja verkostoitua sosiaalisessa mediassa, valitse seurattavaksi positiivisellä tai neutraalilla näkökulmalla kokemuksiaan ja tietoaan jakavia toisia asuntosijoittajia ja vuokranantajia. Vuokranantajana toimiminen on oleellinen ja tärkeä osa asuntosijoittamista, joten kannattaa ottaa seurantaan vuokranantajien ja vuokralaisten etujärjestöjen henkilöitä. Samoin isännöitsijöitä, asuntoremontteja tekeviä ja rakennusliikkeiden edustajia kannattaa valita seurattavien joukkoon kuten myös Kojamon ja Saton johtajia. Monet näistä ovat yllättävän aktiivisia ja vastaavat myös aloittelijoiden kysymyksiin tai ainakin jakavat näkemyksiään.

Sijoitusovi: 10 kirjaa, jotka asuntosijoittajan kannattaa lukea

Suomen Vuokranantajilla on erilaisia fyysisiä tilaisuuksia ympäri vuoden eri puolella Suomea paikallisyhdistyksiä myöten. Moni on saanut asuntosijoituskipinänsä vaikkapa Varapuun koulutuksissa ja myös rakentanut verkostoaan sitä kautta. Erilaisia webinaareja alkaa olla tarjolla ja sitä kautta voi verkostoitua. Käymällä omien tavoitemarkkinoiden asuntonäytöillä voi luoda suhteita välittäjiin ja haastattelemalla heitä selviää nopeasti, kuka ymmärtää asuntosijoittamista ja on valmis toimimaan asuntosijoittajien kanssa. Liittymällä paikallisiin “Vuokra-asunnot X-kaupungissa” Facebook-ryhmiin voi löytää toisia vuokranantajia, jotka toimivat samassa markkinassa, joilla itse ajattelee toimivansa.

Kun verkostoidut, kannattaa muistaa, että “minäminä” -asenne ei yleensä ole paras keino saada kokeneen, omaa aikaansa arvostavan asuntosijoittajakolleegan aikaa. Jos keksit jotain lisäarvoa, huomio on jo paljon helpompi saada. Itse esimerkiksi arvostan jo sitä, jos joku lähettää minulle viestin, jossa on kuva Ostan Asuntoja Podcastin iTunes -arvostelusta tai viestin, että on Ostan Asuntoja YouTube -kanavan tilaaja ja tykkää ja jakaa aina niitä videoita. Minun tavoitteenani on tavoittaa mahdollisimman moni asuntosijoittaja ja sitä tavoitetta voi tukea jakamalla tuottamaani sisältöä muille sen sijaan, että kiittelee minua yksityisviestillä, mikä sekin on mukavaa muttei mitenkään tue minun tavoitteitani. 

Askel 3 – tunnista omat vahvuudet ja heikkoudet, rakenna vahvuuksille ja vähennä heikkouksia

Muutos kuluttajasta sijoittajaksi on monelle vaikea askel ja osa ei edes ymmärrä, että sellainen vaaditaan. Asuntosijoittaminen ei ole keino, jolla nopeasti ansaitaan lisää rahaa kulutettavaksi. Kehityskäyrä muistuttaa enemmän jääkiekkomailaa mutta siten, että lapa on pidempi ja varren kulma alhaalla lapaan nähden loivempi. Kuluttamisen vähentäminen taas on keino, jolla nopeutetaan ensimmäisen sijoitusasunnon omarahoitusosuuden kerryttämistä. Valtaosalle ensin pitää tottua pysyvästi kuluttamaan vähemmän kuin tienaa, jotta voi myöhemmässä vaiheessa kuluttaa enemmän, jos sitä haluaa, kasvavien tuottojen ansiosta pääomaan koskematta. 

Rahamanian YouTube -video ”Hyvät Rahatavat”

Taito remontoida asuntoja lähes ammattilaisen laatu- ja tehokkuustasolla on ehdottomasti vahvuus, josta on hyötyä asuntosijoittamisessa varsinkin, jos pyrkii tuottamaan lisäarvoa omilla toimillaan. Uudiskohdeasuntoihin sijoittaminen ja niiden markkina-arvojen nousun odottaminen ei edellytä remontointitaitoja mutta niissä lisäarvon luominen on vaikeampaa. Mikäli ei omaa remontointitaitoja, se ei ole syy luopua asuntosijoittamissuunnitelmista. Jos on hyvä verkostoitumaan, todennäköisesti löytää myös hyviä ja luotettavia remonttimiehiä, jotka eivät tavoittele ylimääräistä voittoa aloittelevaa asuntosijoittaa ylilaskuttamalla. Remontointitaitoja kannattaa kuitenkin yrittää opetella sen verran, että pystyy niitä suunnittelemaan ja remonttimiesten kanssa keskustelemaan.

Vaikka asuntosijoittamisen matematiikka ei ole monimutkaista, sitä ymmärtämällä voi helposti erottua massasta ja tehdä kauppoja ehdoilla, joiden hyödyntäminen ei käy muilla edes mielessä. Jos laskelmat ja taulukot syntyvät helposti ja dollarinkuvat pyörivät mielessä enemmän kuin tapettien sävyt ja laminaattien syyt, kannattaa rakentaa omaa osaamista numeroiden ja tunnuslukujen hallitsemisen ympärille ja käyttää remonttien suunnittelussa apuna vaikka uudiskohteiden valokuvia ja rautakaupan myyjiä. Kun valitsee pari laminaattimallia, aina saman kattomaalin, valkoiset listat, ja pari harmaan/valkoisen väriyhdistelmää tapetteihin tai seinämaaleihin sekä laattoihin, remontin lopputulos on pääsääntöisesti valtaosaa vuokralaiskandidaateista miellyttävää ja remonttisuunnittelun heikkous on oleellisesti vähentynyt.

Asuntosijoitustoimintaani eniten vaikuttaneet kirjat top 5

Asiakaslähtöisyysajattelun sisäistäneet pystyvät nopeammin sisäistämään, että vuokralainen on asiakas ja sitä kautta kuuntelemaan ja oppimaan, mitkä asiat ovat vuokralaisille tärkeitä. Moni vuokranantaja lähestyy vuokralaista jonkinlaisena vastapuolena, jonka oikuilta pitää suojautua erilaisin keinoin. Asiakaslähtöisen ajattelun omaavan pitää opetella valitsemaan hyviä vuokralaisia, jotka arvostavat hyvää vuokranantajaa. 

Jos neuvottelutaidot ovat kehittyneet hyviksi vuosien varrella, niistä on hyötyä sekä kaupanteossa että rahoituksen järjestämisessä, joskus jopa hankalissa tilanteissa, jos vuokralaisvalinta on mennyt pieleen. Introvertin vahvuuksia on kuuntelutaidot ja usein neuvotteluissa ne ovat tärkeämpiä kuin puhetaidot; jos ei heti tule mieleen mitä sanoa, ekstrovertti myyjä voi alentaa pyyntöään kaksikin kertaa ennen kuin toinen ehtii hyväksyä ensimmäisen vastatarjouksen, kun ei saa sanaa suustaan.

Askel 4 – etene systemaattisesti

Aseta itsellesi päämäärä vaikka 10 vuoden päähän ja peruuta siitä vuoden tavoitteisiin, jotka kirjoitat. Ihmisillä on erilaisia päämääriä, prioriteetteja, vastuita ja harrastuksia, jotka vaikuttavat etenemisvauhtiin. Siinä missä toinen haluaa ja pystyy irrottamaan tunnin päivässä asuntosijoittamiseen tähtääviin toimenpiteisiin toiselle sama tunti järjestyy vain viikonlopun kahtena päivänä. Tärkeää on kuitenkin edetä systemaattisesti ja mikäli asuntosijoittajana kehittyminen on päämäärien mukaisessa tärkeysjärjestyksessä ja tavoitteissa korkealla, aikaa alkaa automaattisesti irtoamaan vähemmän tärkeistä tekemisistä, jotka eivät vie kohti päämäärää. 

 • vaihda television katselua ja musiikin kuuntelua YouTuben asuntosijoitusvideoiden katseluun ja asuntosijoituspodcastien kuuntelemiseen, kun imuroit/silität/käyt salilla/käyt lenkillä/ajat autoa
 • vaihda Twitterissä/Facebookissa poliitikkojen ja medioiden tilalle asuntosijoittajia ja remonttifirmoja
 • vaihda pari baari-iltaa vuodessa Suomen Vuokranantajien tilaisuuksiin
 • lue aamiaisella asuntosijoitusblogeja negatiivisten uutisten lukemisen tai kuuntelemisen sijaan
 • lopeta lotto ja muut uhkapelisijoitukset ja pistä rahat asuntosijoituskassaan
 • juo yksi olut, drinkki, valkoviini, macciatolattefrappucino… vähemmän päivässä/viikossa ja pistä rahat asuntosijoituskassaan
 • aloita analysoimaan sijoituskohteita ja tekemään niistä tarjouksia, vaikket niitä lähettäisikään. Näin valmistaudut lähestyvään h-hetkeen

Asuntosijoitustoimintaani eniten vaikuttaneet kirjat top 6-10

Listaa voi jatkaa loputtomiin ja se näyttää hyvin erilaiselta eri henkilöiden osalta. Mitä paremmin valmistautuu sitä onnekkaampi on sijoituksissa. Kun on lukenut muutaman kirjan, osaa laskea ja ymmärtää vuokratuoton ja kassavirran, vuokrasopimuksen perusteet ja verotuksen vähennysmahdollisuudet ovat selvillä, pankissa on käyty ja lainalupaus on saatu ja omat tavoitteet täyttäviä kohteita näyttäisi löytyvän markkinoilta, on aika ottaa seuraava askel.

Askel 5 – osta ensimmäinen sijoitusasunto

Juuri tällä hetkellä tässä kohtaa voisi joidenkin osalta lukea, että ota pari askelta taaksepäin äläkä vielä osta sitä sijoitusasuntoa. Jonain päivänä markkina kuitenkin muuttuu ja osa asuntosijoittamiseen liian kevyin valmisteluin lähteneistä voi joutua opiskelemaan kannattavuuslaskentaa ja riskien arviointia käytännön kautta. Silloin on hyvin valmistuneiden kulta-aika.

Jossain kohtaa asuntosijoittamista aloittavan pitää todeta itse, että nyt on riittävät valmistelut tehty ja ensimmäisen sijoitusasunnon ostamiseen tulee edetä, jotta pääsee käytännön harjoittelun kautta oppimaan lisää. Jos teoriat ja laskentakaavat on opiskeltu ja numerot näyttävät riittävän hyviltä, verkostolta voi pyytää viimeisen tuen omille ajatuksilleen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että verkosto ei ole paikka, jossa tehdään päätöksiä toisen puolesta, mutta jos sinne laittaa omat tavoitteensa, perustelunsa ja laskelmansa jostain kohteesta, joku varmasti katsoo sen läpi, ettei karkeita virheitä löydy. Asuntosijoittajaksi ei kannata ryhtyä vain sen takia, kun moni muukin sijoittaa asuntoihin. Yhtä huono ajatus on opiskella ja hakea nippelitietoa loputtomasti täydellisen varmuuden saavuttamiseksi. Verkostoista voi löytyä myös kumppani, joka lähtee mukaan sijoitukseen; 50 % kohtuullisesta tuotosta on paljon parempi kuin 100 % 0-tuotosta.

Sijoitusasunnot.com: Asuntosijoittaminen – Aloittelijan opas ensimmäisen sijoitusasunnon ostoon

Ostan Asuntoja Podcast #6 – Mieti aina sijoitusasunnon exit, vaikket koskaan myisikään – Antti Palkén Osa 1

Mieti aina sijoitusasunnon exit, vaikket koskaan myisikään - Antti Palkén osa 1

Antti Palkén sijoittaa yhdessä vaimonsa kanssa hyvien alueiden hyväkuntoisiin asuntoihin ja kutsuu tätä “laiskan pariskunnan strategiaksi”. Tästä seurasi mielenkiintoinen keskustelu, jossa sijoitustensa kanssa “aktiivinen” podcastisäntäkin oppi paljon.


Ostan Asuntoja Podcastia voi tilata, ladata ja kuunnella Apple Podcastin, Spotifyn, Stitcherin ja SoundCloudin kautta. SoundCloudissa toistaiseksi vain 2-3 uusinta jaksoa $144 vuosimaksun takia.


Voit kuunnella podcastia myös tästä linkistä:

//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/6880454/height/360/width/640/theme/standard/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/

Lisätietoa Podcastin vieraasta ja hänen ajatuksistaan:

Sanastoa: “Capex” = capital expenditure, rahat/investoinnit, joita käytetään sijoitusasunnon ja taloyhtiön remontointiin hankinnan jälkeen 

LinkedIn Antti Palkén, josta löytyy myös Antin blogi

Twitter @AnttiPalken

Facebook Antti Palkén

Antti Palkén PwC:lle partneriksi

Tämän ”Ostan Asuntoja Podcast” -jakson sponsoroi:

sijoitusasunnot.com

”Sijoitusasunnot.com tarjoaa hyvätuottoisia sijoitusasuntoja alle markkinahintojen ja arvokasta tietoa sekä ajankohtaisia näkemyksiä asuntosijoittamisesta. Käy katsomassa uusimmat kohteet, liittymässä sähköpostilistalle, lataamassa ilmaiset asuntosijoittajan työkalut ja katsastamassa uusimmat artikkelit osoitteesta www.sijoitusasunnot.com!”

Sijoitusasunnot.comin toimitusjohtaja Henri Neuvonen kirjoitti yhden parhaista näkemistäni asuntosijoittamiseen liittyvistä kirjoituksista koskaan. Kannattaa käydä opiskelemassa se huolella: OTA NÄMÄ 10 ASIAA OPIKSESI 25.000€ TAPPIOITA TEHNEELTÄ EX-ASUNTOSIJOITTAJALTA

Video

Mitä vuokranantajan tulee huomioida, kun vuokralainen on häädettävä?

Mitä vuokranantajan tulee huomioida, kun vuokralainen on häädettävä?

Video on jatkoa viime tiistain kysymykselle “Mitä vuokranantajan tulee huomioida, kun vuokrasopimus on purettava?”. Jos et ole vielä katsonut sitä, kannattaa katsoa se ensin.

Tässä videossa edetään vuokrasopimuksen paukamisen jälkeiseen vaiheeseen eli häätöön. Video jakaantuu seuraaviin osiin:

 • miten ja mistä häätöä haetaan
 • kuka häätää vuokralaisen
 • miten toimia, jos vuokralainen on Kela:n asiakas
 • tärkeitä ohjeita vuokranantajalle, miten käytännössä tulisi toimia prosessin vauhdittamiseksi

 

Sijoitusasunnot.com:in artikkeli asuntohakemuksesta keinona välttää tilanne, jossa vuokralainen pitää häätää: ASUNTOHAKEMUS – SELVITÄ KENELLE ASUNNON VUOKRAAT

 

Suomen HypoteekkiyhdistysSuomen Hypoteekkiyhdistys

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Sijoitusasunnot – Parhaat asuntosijoituskohteet

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Osta, vuokraa, vaurastu

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Sijoitusovi.com

Asuntosijoittaminen tutuksi

Suomen vuokranantajat

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

%d bloggers like this: